Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirumanjanam/Abhishek

SRI AHOBILA MUTT'S SRI  BALAJI , MANDIR PUNE
CALENDAR FOR THE YEAR     2016-17  
STAR APR MAY JUN JUL AUG SEP Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 13 14 15 16 17 17 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 7 6 4 4 2 1,30 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 21 20 20 19 18 16 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 3,17 3,17 1,16,30 15,30 14,28 13,27 Sri Balai Utsavar 
MAHA PRADOSHAM 5,19 4,19 2,17 2,17,31 15,29 14,28 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI 10 7 4 1,28 25 21 Sri Kaliyan
ROHINI 11 8 5 2,29 26 22 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 12 9 6 3,30 27 23 Sri Garudan
ARDRA 13 10 7 4,31 28 24 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 14 11 8 5 1,29 25 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 17 14 11 8 4 1,28 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 18 15 12 9 5 2,29 Sri Andal 
UTTIRAM 19 17 13 10 6 3,30 Thayar 
CHITTIRAI 21 19 15 12 9 5 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 23 20 16 13 10 6 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 24 21 17 15 11 7 Sri Nammazhwar
ANUSHAM 25 21 18 16 12 8 Sri Nathamunigal
KETTAI 26 23 19 17 13 9 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 27 24 20 18 14 10 Sri Hanuman
POORADAM 28 25 21 19 15 11 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 2,29 26 23 20 16 12 Sri Alavandar
SHRAVANAM 3,30 27 24 21 17 13 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 3 1,28 24 22 18 14 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 4 2,29 25 23 19 15 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 6 4,31 27 25 21 17 HH 45th Jeer

contd.

 

SRI AHOBILA MUTT'S SRI BALAJI MANDIR, PUNE        
CALENDAR FOR THE YEAR 2016-17            
STAR OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 17 16 16 14 12 14 14 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 30 29 28 27 26 27 26 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 15 14 13 12 10 12 10 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 12,26 11,25 10,25 8,23 7,22 8,24 7,22 Sri Balai Utsavar 
MAHA PRADOSHAM 13,28 12,26 11,26 10,25 8,24 10,25 8,24 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI 18 15 12 8 5 4,31 28 Sri Kaliyan
ROHINI 19 16 13 9 6 5 1,29 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 20 17 14 10 7 6 2,30 Sri Garudan
ARDRA 21 18 15 11 8 7 3,30 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 22 19 16 12 9 8 4 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 25 22 19 15 11 11 7 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 26 23 20 16 13 12 8 Sri Andal 
UTTIRAM 27 24 21 17 14 13 9 Thayar 
CHITTIRAI 2,30 26 23 19 16 15 11 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 3,31 27 24 21 17 16 12 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 4 1,28 25 22 18 17 14 Sri Nammazhwar
ANUSHAM 6 2,29 26 23 19 18 15 Sri Nathamunigal
KETTAI 7 3,30 28 24 24 19 16 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 8 4 1,29 25 21 21 17 Sri Hanuman
POORADAM 9 5 2,30 26 22 22 18 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 10 6 3,31 27 23 23 19 Sri Alavandar
SHRAVANAM 11 7 4 1,28 24 24 20 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 12 8 5 2,29 25 25 21 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 13 9 6 3,30 26 26 22 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 15 11 8 5 1,28 28 24 HH 45th Jeer
SUKLA CHATURTI 1,30 29 28 27 26 27   Gajanan