Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirumanjanam/Abhishek

SRI AHOBILA MUTT'S SRI  BALAJI , MANDIR PUNE
CALENDAR FOR THE YEAR     2016-17  
STAR APR MAY JUN JUL AUG SEP Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 14 14 15 16 17 17 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 26 25 24 23 21 20 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 11 10 9 9 T* 6 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 7,22 6,22 5,20 04,19 3,18 02,16 Sri Balai Utsavar 
MAHA PRADOSHAM 8,24 8,23 6,21 6,21 5,19 03,17 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI 1,28 25 22 19 15 12 Sri Kaliyan
ROHINI 2,29 26 23 20 16 13 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 2,30 27 24 21 17 14 Sri Garudan
ARDRA 3 1,28 24 22 18 14 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 4 2,29 25 23 19 15 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 7 5 28 26 22 18 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 8 6 2,29 27 23 19 Sri Andal 
UTTIRAM 9 7 3,30 28 24 20 Thayar 
CHITTIRAI 11 9 5 2,30 26 22 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 13 10 6 3,31 27 23 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 14 11 7 5 28 24 Sri Nammazhwar
ANUSHAM 15 12 8 6 2,29 26 Sri Nathamunigal
KETTAI 16 13 9 7 3,30 27 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 17 14 11 8 4 1,28 Sri Hanuman
POORADAM 18 15 12 9 5 2,29 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 19 16 13 10 6 3,30 Sri Alavandar
SHRAVANAM 20 18 14 11 7* 4 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 21 19 15 12 9 5 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 22 20 16 13 10 6 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 24 22 18 15 12 8 HH 45th Jeer

contd.

 

SRI AHOBILA MUTT'S SRI BALAJI MANDIR, PUNE        
CALENDAR FOR THE YEAR 2016-17            
STAR OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 17 16 16 14 13 14 14 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 19 18 18 17 15 17 16 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 5 4 3 2,31* - 2,31 30 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 1,15,31 14,30 14,29 12,28 11,26 13,27 12,26 Sri Balai Utsavar 
MAHA PRADOSHAM  3,17 1,15 1,15,30 14,29 13,27 14,29 13,27 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI  9 5  3,30 26 23 22 18 Sri Kaliyan
ROHINI 10 6 4,31 27 24 23 19 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 11 7 5 1,28 25 24 20 Sri Garudan
ARDRA 12 8 5 2,29 25 25 21 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 13 9 6 3,30 26 26 22 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 16 12 9 6 2 1,29 25 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 17 13 10 7 3 2,30 26 Sri Andal 
UTTIRAM 18 24 11 8 4 3,31 27 Thayar 
CHITTIRAI 20 16 13 10 6 5 2,29 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 21 17 14 11 7 6 3,30 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 22 18 15 12 8 7 4 Sri Nammazhwar
ANUSHAM 23 19 16 13 9 8 5 Sri Nathamunigal
KETTAI 24 20 18 14 10 9 6 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 25 21 19 15 11 11 7 Sri Hanuman
POORADAM 26 22 20 16 12 12 8 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 27 24 21 17 13 13 9 Sri Alavandar
SHRAVANAM 1,28 25 22 18 15 14 10 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 2,29 26 23 19 16 15 11 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 3,30 27 24 20 17 16 12 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 5 1,29 26 22 19 18 14 HH 45th Jeer