Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirumanjanam/Abhishek

SRI AHOBILA MUTT'S SRI  BALAJI , MANDIR PUNE
CALENDAR FOR THE YEAR     2018-19  
STAR APR MAY JUN JUL AUG SEP Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 14 15 15 16 17 17 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 16 15 13 13 11 09 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 30 29 28 27* 26 25 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 12,26 11,25 10,24 09,23 7,22 06,20 Sri Balai Utsavar 
MAHA PRADOSHAM 13,27 13,27 11,25 10,25 9,23 07,22 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI 18 16 12 9 6 2,29 Sri Kaliyan
ROHINI 19 17 13 10 7 3,30 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 20 18 14 11 8 4 Sri Garudan
ARDRA 21 19 15 12 9 5 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 22 19 16 13 9 6 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 25 22 19 16 12 9 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 26 23 20 17 13 10 Sri Andal 
UTTIRAM 27 24 21 18 14 11 Thayar 
CHITTIRAI 2,29 26 23 20 16 12 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 3,30 27 24 21 17 13 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 4 1,28 25 22 18 15 Sri Nammazhwar
ANUSHAM 5 2,29 26 23 19 16 Sri Nathamunigal
KETTAI 6 3,30 27 24 20 17 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 7 4 1,28 25 21 18 Sri Hanuman
POORADAM 8 5 2,29 26 23 19 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 9 6 3,30 27 24 20 Sri Alavandar
SHRAVANAM 10 8 4 1,28 25 21 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 11 9 5 2, 30 26 22 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 12 10 6 3,31 27 23 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 14 12 8 5 2,29 25 HH 45th Jeer

contd.

 

SRI AHOBILA MUTT'S SRI BALAJI MANDIR, PUNE        
CALENDAR FOR THE YEAR 2018-19            
STAR OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR Thirumanjanam for
SANKRAMANAM 18 17 16 15 13 15 14 Sri Balai Utsavar 
AMAVASYA 9 7 7 6 14 6 5 Sri Balai Utsavar 
POURNAMI 24 23 22 21 19 21 19 Sri Balai Utsavar 
EKADASI 5,20 4,19 3,18 2,17,31 16 2,17 1,15,30 Sri Balai Utsavar 
MAHA PRADOSHAM  6,22 5,20 4,20 3,18 2,17 3,18 2,17 Sri Nrusimhar evening pooja
KRITIGAI  27 23  20 17 13 12 9 Sri Kaliyan
ROHINI 28 24 21 18 14 13 10 Sri Dolai Kannan, Sri Tirupanazhwar
MRIGASHIRSHAM 1,29 25 22 19 15 14 11 Sri Garudan
ARDRA 2,30 26 23 20 16 15 12 Sri Bhasyakarar
PUNARVASU 3,30 27 24 20 17 16 13 Sri Raman, Sri Kulasekarazhawar
MAKAM 6 2,30 27 23 20 19 15 Sri Thirumazhisai Azhwar
POORAM 7 3 1,28 24 21 20 16 Sri Andal 
UTTIRAM 8 4 1,29 25 21 21 17 Thayar 
CHITTIRAI 10 6 3,31 27 23 23 19 Sri Sudarsanar, Sri Madhurakaviazhwar
SWATI 11 7 4 28 24 24 20 Sri Nrusimhan, Sri Periyazhwar
VISAKAM 12 8 5 2,29 25 25 21 Sri Nammazhwar
ANUSHAM 13 9 6 3,30 26 26 22 Sri Nathamunigal
KETTAI 14 10 8 4,31 27 27 23 Sri Adivan Satakopan, Sri Tondaradipodi Azhwar
MOOLAM 15 11 9 5 1 1,28 24 Sri Hanuman
POORADAM 16 12 10 6 2 2,29 25 Sri Vishwaksenar
UTTIRADAM 17 14 11 7 3 3,30 26 Sri Alavandar
SHRAVANAM 18 15 12 8 4 4,31 27 Sri Balai Utsavar, Sri Hayagivar, Sri Poigai Alwar, Sri Desikan, 
AVITTAM 19 16 13 9 6 5 1,28 Sri Bhutathazhwar
SADAYAM 21 17 14 10 7 6 2,30 Sri Peyazhwar
UTTIRATTADI 23 19 16 13 9 8 5 HH 45th Jeer