Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirunakshataams

CALENDAR FOR THE YEAR 2017-18
THIRUNAKSHATRAMS  
SAINTS AND ACHARYAS BIRTHDAY/ANNIVERSARY  
MADHURAKAVI AZHWAR 09.05.2017
SRI RAMANUJA JAYANTI 01.05.2017
SRI NAMMAZHWAR UTSAVAM 07.05.2017
46TH AZHAGIYASINGAR 28.06.2017
CHAKRATHALWAR 02,07.2017
SRIMAN NATHAMUNIGAL                                                                                         05.07.2017
SRI PERIYAZHWAR UTSAVAM 03.07.2017
SRI ANDAL 26.07.2017
SRI ALAVANDAR 06.08.2017
44TH AZHAGIYASINGAR 25.08.2017
SRI ADIVAN SATKOPAR 27.09.2017
SRI VEDANATA DESIKAR 01.10,2017
VISHVAKSENAR 26.10.2017
POIGAI AZHWAR 28.10.2017
BOOTHATAZHWAR 29.10.2017
PEYAZHWAR 30.10.2017
43RD AZHAGIYASINGAR 22.11.2017
45TH AZHAGIYASINGAR 29.11.2017
SRI KALIYAN UTSAVAM 02.12.2017
THIRUMANGAI AZHWAR  
TIRUPPANAZHWAR 03.12.2017
TONDARADIPODI AZHWAR 17.12.2017
SRI GARUTMAN 02.02.2018
42ND AZHAGIYASINGAR 17.01.2018
KOORATHALWAN                                                                                                  05-0202018
THIRUMAZHISAI PIRAN 02.02.2018
THIRUKACHI NAMBIGAL 24.02.2018
KULASEKARAZHWAR 26.02.2018
SRI RAMANUJA 21.04.2018
MADHURAKAVIGAL 29.04.2018