Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirunakshataams

CALENDAR FOR THE YEAR 2016-17
THIRUNAKSHATRAMS  
SAINTS AND ACHARYAS BIRTHDAY/ANNIVERSARY  
MADHURAKAVI AZHWAR 21.04.2016
SRI RAMANUJA JAYANTI 10.05.2016
SRI NAMMAZHWAR UTSAVAM 21.05.2016
SRIMAN NATHAMUNIGAL 18.06.2016
46TH AZHAGIYASINGAR 08.07.2016
CHAKRATHALWAR 12,07.2016
SRI PERIYAZHWAR UTSAVAM 13.07.2016
SRI ANDAL 05.08.2016
SRI ALAVANDAR 16.08.2016
44TH AZHAGIYASINGAR 04.09.2016
SRI ADIVAN SATKOPAR 07.10.2016
SRI VEDANATA DESIKAR 11.10,2016
VISHVAKSENAR 08.11.2016
POIGAI AZHWAR 07.11.2016
BOOTHATAZHWAR 08.11.2016
PEYAZHWAR 09.11.2016
43RD AZHAGIYASINGAR 02.12.2016
45TH AZHAGIYASINGAR 08.12.2016
SRI KALIYAN UTSAVAM 12.12.2016
THIRUMANGAI AZHWAR  
TIRUPPANAZHWAR 13.12.2016
TONDARADIPODI AZHWAR 27.12.2016
KOORATHALWAN 18.01.2017
42ND AZHAGIYASINGAR 27.01.2017
THIRUMAZHISAI PIRAN 11.02.2017
THIRUKACHI NAMBIGAL 06.03.2017
KULASEKARAZHWAR 08.03.2017
SRI RAMANUJA 1000TH YEAR 30.04.2017