Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirunakshataams

CALENDAR FOR THE YEAR 2018-19
THIRUNAKSHATRAMS  
SAINTS AND ACHARYAS BIRTHDAY/ANNIVERSARY  
SRI RAMANUJA JAYANTI               1000TH ANNIVRSARY               21-04-2018
MADHURAKAVI AZHWAR 29.04.2018
SRI NAMMAZHWAR 28.05.2018
46TH AZHAGIYASINGAR       TO CONFIRM 18.06.2018
CHAKRATHALWAR/SUDARSHANA JAYANTI 22,06.2018
SRI PERIYAZHWAR UTSAVAM 23.06.2018
SRIMAN NADHAMUNIGAL 25.06.2018
46TH         AZHAGIYASINGAR                           16-07-2018                                                                        
SRI ALAVANDAR 27.07.2018
SRI ANDAL                                                                                                                            13-08-2018
SRI JAYANTHI                                                                                                                       03-09-2018
44TH AZHAGIYASINGAR 11.09.2018
SRI VEDANATA DESIKAR                                                                                             21-09-2018
SRI ADIVAN SATKOPAR 14.10.2018
PEYAZHWAR                                                                                                                             20-10-2018
VISHVAKSENAR 12.11.2018
POIGAI AZHWAR 14.11.2018
BOOTHATAZHWAR 16.11.2018
45TH AZHAGIYASINGAR 19.11.2018
THIRUMANGAI AZHWAR 23.11.2018
TIRUPPANAZHWAR 24.11.2018
43RD AZHAGIYASINGAR 09.12.2018
SRI GARUTMAN 23.12.2018
TONDARADIPODI AZHWAR 04.01.2019
HANUMANT JAYANTHI 05.01.2019
THIRUMAZHISAI PIRAN 23.01.2019
KOORATHALWAN  26.01.2019
42ND AZHAGIYASINGAR  03.02.2019
KULASEKARAZHWAR 17.02.2019
THIRUKACHI NAMBIGAL 14.03.2019
PANGUNI UTIRAM                                                                                                   21,03.2019
SRI RAMA NAVAMI 13.04.2019
MADHURAKAVIGAL 19.04.2019
SRI RAMANUJA 09.05.2019