Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
MAIN UTSAVAMS

 

SRI AHOBILA MUTT'S SRI BALAJI MANDIR, PUNE
  CALENDAR FOR THE YEAR 2018-19
MAIN UTSAVAMS FROM TO 
SRI RAMANUJA JAYANTI 12.04.2018 21.04.2018
SRI NARASIMHA JAYANTI UTSAVAM 28.04.2018  
VASANTOTSAVAM 25.05.2018 29.05.2018
SRI NAMMAZHWAR UTSAVAM 24.05.2018 28.05.2018
SRI PERIYAZHWAR UTSAVAM 22.06.2018 23.06.2018
SRI ANDAL /  THIRIVADIPOORAM 04.08.2018 13.08.2018
PAVITROTSAVAM                             ANKURARPANAM 21-08-18    
22.08.2018 26.08.2018
SRI JAYANTI UTSAVAM 27.08.2018 03.09.2018
URIYADI 04.09.2018  
NAVARATRI UTSAVAM 10.10.2018 18.18.2018
SRI DESIKAN SRAVANOTSAVAM 12-09-2018 21-09-2018
PURATTASI TIRUKETTAI UTSAVAM--------TO CONFIRM---------- 05.10.2018 14.10.2018
VIJAYADASAMI 19.10.2018  
DEEPAVALI 06.11.2018  
BRAHMOTSAVAM-  ANKURARPANAM ON 05TH -VIDAAYETRI ON 17TH 06.11.2018 16.11.2018
THAYAR UTSAVAM 08.12.2018 12.12.2018
SRI KALIYAN UTSAVAM 19.11.2018 23.11.2018
DEEPOTSAVAM 23.11.2018  
ADHYAYANOTSAVAM 08.12.2018 29.12.2018
SRI ANDAL NEERATTA UTSAVAM 10.01.2019 14.01.2019
AVATARA UTSAVAM  28.01.2019 29.01.2019
ANNAKKOOTA UTSAVAM 10.02.2019  
RATASAPTAMI 12.02.2019  
VANA MAHOTSAVAM 03.03.2019  
DAVANAUTSAVAM 24.02.2019  
SRI RAMA NAVAMI 04.04.2019 13.04.2019
PANGUNI UTRAM 21.03.2019  
KODAI UTSAVAM 09.04.2019